நூல்கள்


மன்னிக்கவும் உறவுகளே, தற்போது எந்த நூல்களும் பகிரமுடியாத நிலையில் உள்ளேன். ஆனாலும் அடுத்த ஆண்டளவில் அடியேனிடம் உள்ள 40 000 மேற்பட்ட சித்தர்கள், இறைவன் சார்ந்த நூல்களையும் உங்களிடம் இலவசமாகப் பகிர்ந்து கொள்ள அனுமதி வேண்டிக் காத்துக் கொண்டு உள்ளேன். . அதுவரையும் பொறுத்து மன்னித்து அருளுங்கள்.

6 Comments on "நூல்கள்"

  1. Muthukumaran | May 15, 2019 at 9:17 am | Reply

    வாழ்க தங்களது உயர்ந்த எண்ணங்கள்

  2. வாழ்க வளமுடன்

  3. Tchandran30@gmail

  4. புத்தகம் வெளியிடும்போது என்னை மறக்காதீர்கள் ஐயா,

Leave a comment

Your email address will not be published.


*