அந்தணர்களுக்கு மட்டும் உரியது பூணூல் இல்லை – பூணூலின் உண்மையான விளக்கம் என்ன

3 Comments on "அந்தணர்களுக்கு மட்டும் உரியது பூணூல் இல்லை – பூணூலின் உண்மையான விளக்கம் என்ன"

  1. K Krishnamoorthy | April 30, 2019 at 12:01 pm | Reply

    ஓம் நமச்சிவாய போற்றி போற்றி

  2. Know it my unknown everything

  3. this is a identification

Leave a comment

Your email address will not be published.


*