சுப்பிரமணியர் ஞானக் கோவை முருகப்பெருமான் எழுதிய நூல்

சுப்ரமணியர் ஞானக்கோவை

உகாரம் என்பது விந்துவாகும். மகாரம் என்பது சத்தியாகும். அகாரம் என்பது மூலமாகும். சிகாரம் என்பது வன்னியாகும். வகாரம் என்பது வாசியாகும். ஓங்காரம் நடுவிலாவாகும்.

பயிற்சி செய்யும் முறை

வங் என்று இடையே மூட்டு

சிங் என்று நடுவே மூட்டு

சுழுமுனையில் அங் என்றூணு

Be the first to comment on "சுப்பிரமணியர் ஞானக் கோவை முருகப்பெருமான் எழுதிய நூல்"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


WhatsApp chat