ஆரியர்களும் சமற்கிருதமும் தமிழர் நிலங்களுக்கு வருவதற்கு ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் உருவானது தமிழர்களின் சிவ வழிபாடும் தமிழும்

Be the first to comment on "ஆரியர்களும் சமற்கிருதமும் தமிழர் நிலங்களுக்கு வருவதற்கு ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் உருவானது தமிழர்களின் சிவ வழிபாடும் தமிழும்"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*