வேதங்களும் ஆகமங்களும் உண்மையில் தமிழ் மொழியில்தான் முதலில் குமரிக்கண்டத்தில் உருவானது

Be the first to comment on "வேதங்களும் ஆகமங்களும் உண்மையில் தமிழ் மொழியில்தான் முதலில் குமரிக்கண்டத்தில் உருவானது"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*